Д И Р Е К Т О Р


Новаковић Новица
проф. рачунарства и информатике


 ПОМОЋНИК  ДИРЕКТОРА

Милошевић Тамара
проф. правне групе предмета


 П Е Д А Г О Г

Лакетић Јелена
дипл. педагог


 П С И Х О Л О Г


Бура Наташа
дипл. психолог


 С Е К Р Е Т А Р И Ј А Т

секретар школе
Ђорђевић Јелка
дипл. правник

обавља управно-нормативне правне послове:
-даје правна мишљења и савете,

-указује на законске промене,
-усаглашава акте са законом и у вези са тим
сарађује са родитељима-стратељима,редовним и ванредним ученицима, лицима за доквалификацију и преквалификацу
-израђује појединачне акте по одлуци директора
и захтеву како ученика и родитеља тако и странака;
-информише заинтересована лица у вези законаких
права и обавеза везана за образовање као и све остале послове који спадају у делатност школе;
-присуствује по потреби како седницама органа управљања тако и стручним већима;
-обавља и друге послове имовинско
правног и облигационог карактера;


Вујчић Слободан
административно-финансијски радник


 Р А Ч У Н О В О Д С Т В О

Баљак Драгица
руководилац рачуноводства

Милановић Гордана
административно-финансијски радник

 Б И Б Л И О Т Е К А Р
Максимовић Никола
Тадић Невена
Бура Наташа

 ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Томашевић Горан
домар школе


Николић Алис
ложач

Филиповић Сладимирка
помоћни радник

Радивојков Љиљана
помоћни радник

Јоветић Милица
помоћни радник

Винклеровић Милосавка
помоћни радник

Рапоти Љиљана
помоћни радник

Богдановић Милица
помоћни радник

Немет Регина
помоћни радник

Суботић Мира
помоћни радник
 Н А С Т А В Н И Ц И
Српски језик и књижевност

Култура језичког изражавања

Шатара Славица
Стојилковић Силвија
Карић Верица
Попов Катарина
Танасић Бранкица

 

Енглески језик

 


Немачки језик


Италијански језик

Остојић Тања
Стојковић Виолета
Товић Неда
Сладић НаташаЈефтић Јована
Чупић Тијана

Тинтор Марина (замена Вукадиновић Јована)

Историја Ђурђевић Зорица
Тур Дарко
Физичко васпитање Ковачевић Славица
Радовановић Срђан
Јукић Синиша
Војисављевић Александар

Математика Лазић Даница
Вученовић Биљана
Видовић Дражен
Васиљевић Драгана
Географија Шуман Љиљана
Ходоба Драгиња
Физика Цвјетић Бранка
Хемија Вучетић Биљана 
Пепелчевић Сања
Биологија и екологија
Хигијена
Радисављевић Оливера
Сувајџић Верица (замена: Бенко Ирена)
Рачунарство и информатика Ковач Александа
Симовљевић Марија
Ликовна уметност
Историја уметности

Мијалчић Тања

Музичка уметност Орловић Синиша
Социологија
Логика
Филозофија
Поповић Весна
Латински језик Андоновић Слађана
Психологија Ђорић Зоран
Вештине комуникације Опсеница Мирјана
Економска група предмета

Достанић Биљана
Селаковић Гордана
Беадер Зора
Маљковић Нада
Авакумовић Светлана
Лазаревић Гордана
Беломарковић Снежана
Котарлић Гордана
Милованчевић Весна
Миливојевић Снежана
Васиљевић Верица
Кузминац Љубинка
Владисављевић Зорана
Радаковић Јасмина
Тејић Данијела
Глигић Марина
Христов Драган
Благојевић Катица
Благојевић Владимир

Правна група предмета Вуколић Снежана
Марковић Зорица
Милошевић Тамара
Милиновић Илија
Познавање робе Говорчић Данијела
Куварство и услуживање
са практичном наставом

Бућан Гордана
Ћакић Стева
Бребан Драган
Дебељачки Ана
Мајор Алберт
Симић Татјана
Вуколић Драган

Грађанско васпитање Тур Дарко
Опсеница Мирјана
Обренчевић Витомир
Верска настава Јелисавац Марко
Симић Милан