ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

 

Економска школа ,,9.мај'' Сремска Митровица

1959-2015

Школа је основана 1959. године, Решењем народног одбора Среза бр. 2090/1 од 01.09.1959. године, са циљем да обавља васпитно образовну делатност и образује ученике и будуће кадрове економске струке, за потребе привредне и ванприпривредне делатности за подручје Срема. Од тада па до данас, ова установа, у оквиру своје делатности, средњег стручног образовања и васпитања, поштујући опште принципе струке, остварује циљеве и стандарде ове делатности у два подручја рада:

                                                                                                        

- економија, право и администрација

- угоститељство и туризам

Тренутно изводи наставу образовања и васпитања за редовне и консултације за  ванредне ученике, као и за ученике у поступку доквалификације и преквалификације,  у следећим образовним профилима:

  • са четири године трајања образовања:

- економски техничар

- правни техничар

- туристички техничар

- финансијски администратор

- пословни администратор

-угоститељски техничар

·         са три године трајања образовања:

- кувар


Од 2004/2005. школске године, ради унапређивања квалитета и осавремењавања образовно-васпитног рада,
школа уписује огледно одељење, образовног профила финансијски администратор - оглед који се прати и реализује у сарадњи са Немачком организацијом -  ГТЦ. Ова подршка и сарадња резултирала је увођењем нових наставних програма, усвајање нових наставних метода, укључујући и методе оцењивања ученика које наставници примењују и у другим образовним профилима ученика Takoђе, то је допринело и  стручном усавршавању наставног кадра.

Од 2011/2012. школске године школа уписује огледно одељење пословни администратор, а од школске 2012/2013. уводи се се четворогодишњи смер угоститељски техничар.

У вези са напред реченим, овој установи су издата следећа решења о испуњености услова за рад:

1.) четири године образовања

- економски техничар, реш.бр.614-02-00397/94-03, Министарство просвете

- правни техничар, реш.бр. 614-02-00397/94-03 , Министарство просвете

- финансијски администратор,  реш.бр. 106-022- 00022/2005-01,Покрајински секретаријат за образовање и културу, Нови Сад

- туристички техничар, реш. бр.- 106-022-00180/2006-1, Покрајински секретаријат за образовање и културу,Нови Сад

-пословни администратор, реш. бр. – 128-022-209/2013-01, Покрајински секретаријат за образовање и културу,Нови Сад

- угоститељски техничар, реш.бр.128-022-25/2012-012, Покрајински секретаријат за образовање и културу,Нови Сад

2.) три године образовања 

- кувар, реш.бр. 614-02-00397/94-03 , Министарство просвете

Образовно- васпитни рад се остварује на српском језику. Ова установа укупно броји 100 запослених, наставног и ваннаставног особља. Рад је организован у две смене , у 31 одељење, броји око 900 ученика у редовној настави. Бројне награде на различитим такмичењима сведоче о квалитету рада запослених.

У школи је обавезно учење енглеског језика, а поред њега учи се и немачки и италијански.

У школи постоје и веома активан рад имају драмска секција, литерална,  новинарска, рецитаторска, ликовна секција, секција за симулацију кривичног поступка, млади историчари, реторика и дебатни клуб, хор, секција немачког језика, секција прве помоћи... Поред тога припрема ученика за спортска такмичења показала се као веома успешна, а показатељи су бројне медаљеи признања:

-последњих 12 година најбоља средња школа у Срему у спорту

-редовно добијана награда од Сремских новина у категорији спорта

-редовно добијање Светосавске повеље у домену спорта

-бројна републичка такмичења (одбојка: треће и седмо место; атлетика екипно: два прва, два друга и четири трећа места; гимнастика екипно: прво, друго и два пута треће место)

- учествовање на школској олимпијади (одбојка: два четврта и једно шесто место)

Ученички парламент школе основан је 2004. године и својим активним радом допринео је повећању квалитета рада школе. Учешћем у парламенту ученици су успешно организовали бројне хуманитарне, спортске, културне и акције забавног карактера.

Простор у коме је школа смештена представља проблем на коме се годинама уназад ради, али још увек нема конкретног решења. Нажалост, то је проблем чије решење не зависи само од саме школе. Савременим технологијама и другим потребним образовним средтвима, као и максимално ефикасном организацијом омогућује се несметани рад у школи.

Школа у целости остварује непосредну примену Закона о основама система образовања и васпитања, посебног Закона о средњој школи као и Правилника из ове области. Аутономност  ова установа остварује  непосредном применом Статута школе којим је уређена унутрашња организација рада као  доношење и примена општих аката школе.  Осигурање квалитета рада установе остварује се кроз примену Развојног плана. Из године у годину уводе се савременије методе извођења наставе.

Школа подстиче истраживачки рад, слободу мишљења, креативност, хуманост и толеранцију, утиче на развој знања и вештина неопходних за што успешнију будућност својих ученика.

Loading... www.es.edu.rsLoading... www.es.edu.rsLoading... www.es.edu.rs

Loading... www.es.edu.rsLoading... www.es.edu.rsLoading... www.es.edu.rsLoading... www.es.edu.rsLoading... www.es.edu.rsLoading... www.es.edu.rsLoading... www.es.edu.rsLoading... www.es.edu.rsLoading... www.es.edu.rs