-

>>> ПРАВИЛНИК О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор Економске школе „9.мај“ доноси

ОДЛУКУ

о закључењу оквирног споразума

Екскурзија ученика ознака из ОРН 63516000 -  услуге организације путовања

 

ОДЛУКУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕЕкономска школа ''9.мај''

22000 Сремска Митровица

ул. Ђуре Даничића број 2


На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке :редни број јавне набавке 1.3.1. и деловодни број Одлуке о покретању поступка 298/3. Комисија за јавну набавке у оквиру својих законом и одлуком одређених послова,  израдила је Конкурсну документацију како следи:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

за јавну набавку мале вредности –радови:  поправка грејног система у школи

ЈН бр 1.3.1

број јавне набавке на Порталу : 1665859


 


>>>  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

>>> ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Р Србија АП Војводина

Економска школа ''9.мај''

Сремска Митровица

 Комисија за јавне набавке

 Број:  90/3-1-2016    

Дана: 10.05.2016. године

 

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама  ( Сл.Гл РС број 124/12, 14/15 и 68/15) у предмету јавна набавка мале вредности – услуга набавка и куповина електричне енергије а у вези предлога и стручне оцене  Комисије за јавне набавке, наручилац доноси следећу

 

ОДЛУКУ

о додели уговора понуђачу у поступку јавне набавке

>>> ОДЛУКА -На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласникРС” бр. 124/12, 14/15 I 68/15), (у даљем тексту: Закон),

Економска школа „9.мај“, улица Ђуре Даничића број 2, 22000 Сремска Митровица објављује

П О З И В

за подношење понуда за јавну набавку услуга - Организовање екскурзије - Редни број набавке 1/16

>>> КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

>>> ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА