-

>>> ПРАВИЛНИК О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Република Србија –Аутономна Покрајина Војводина

Економска школа ''9.мај''

22000Сремска Митровица

ул. Ђуре Даничића број 2

 

ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

-НАБAВКА  ДОБАРА –електричне енергије:куповина и снабдевање електричном енергијом од понуђача

 

 

ЈАВНА НАБАВКА

Број у Плану јавних набавки за 2019.годину :­­­­­­­­­­1.1.1

>>> ПОЗИВ 2019

>>> КОНКУРС

На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

 

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „9. МАЈ“

Ђуре Даничића 2

22000 Сремска Митровица

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

 

У поступку јавне набавке мале вродности, број ЈН 1.2.3/18, спроведеном ради закључења оквирног споразума за набавку услуга организације и реализације екскурзијe ученика трећег разреда, ознака из ОРН 63516000, Економска школа „9. мај“ закључила је оквирни споразум понуђачемFANTAST TOURIST“ Д.О.О. са седиштем у Новом Саду, Јеврејска 8, Матични број: 20024925,  ПИБ: 103801203.

Одлука о закључењу оквирног споразума донета је дана 28.12.2018. године.

Оквирни споразум закључен je дана 18.01.2019. године.

Период трајања оквирног споразума је једна година.


ОБАВЕШТЕЊЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор Економске школе „9.мај“ доноси

ОДЛУКУ

о закључењу оквирног споразума


                                    Екскурзија ученика ознака из ОРН 63516000 -  услуге организације путовања

 

                                                            ОДЛУКУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ


Економска школа „9. мај“
Ђуре Даничића 2
22000 Сремска Митровица

Број:
384-2018/2
20.12.2018
. године

 

          На основу члана 39. 40. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 384-2018 од 20.12.2018. године, Комисија за спровођење јавне набавке образована Решењем број 384-2018/1 од 20.12.2018. године, у поступку јавне набавке упућује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.2.3/18,

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА, СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ, НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА

>>> ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

>>> КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАНа основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор Економске школе „9.мај“ доноси

ОДЛУКУ

о закључењу оквирног споразума

Екскурзија ученика ознака из ОРН 63516000 -  услуге организације путовања

 

ОДЛУКУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕЕкономска школа ''9.мај''

22000 Сремска Митровица

ул. Ђуре Даничића број 2


На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке :редни број јавне набавке 1.3.1. и деловодни број Одлуке о покретању поступка 298/3. Комисија за јавну набавке у оквиру својих законом и одлуком одређених послова,  израдила је Конкурсну документацију како следи:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

за јавну набавку мале вредности –радови:  поправка грејног система у школи

ЈН бр 1.3.1

број јавне набавке на Порталу : 1665859


 


>>>  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

>>> ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Р Србија АП Војводина

Економска школа ''9.мај''

Сремска Митровица

 Комисија за јавне набавке

 Број:  90/3-1-2016    

Дана: 10.05.2016. године

 

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама  ( Сл.Гл РС број 124/12, 14/15 и 68/15) у предмету јавна набавка мале вредности – услуга набавка и куповина електричне енергије а у вези предлога и стручне оцене  Комисије за јавне набавке, наручилац доноси следећу

 

ОДЛУКУ

о додели уговора понуђачу у поступку јавне набавке

>>> ОДЛУКА -На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласникРС” бр. 124/12, 14/15 I 68/15), (у даљем тексту: Закон),

Економска школа „9.мај“, улица Ђуре Даничића број 2, 22000 Сремска Митровица објављује

П О З И В

за подношење понуда за јавну набавку услуга - Организовање екскурзије - Редни број набавке 1/16

>>> КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

>>> ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА