О Б А В Е Ш Т Е Њ А

Четвртак 02.04.2015. године се ради по распореду часова од петка.
Пролећни распуст почиње 03.04. а завршава се 13.04. 2015. године. Настава почиње у уторак 14.04. 2015. Први и трећи разреди су у другој, а други и четврти у првој смени.    


  ТАКМИЧЕЊА

Наша школа је и ове године по други пут учествовала на математичком такмичењу „Мислиша – 2014“. Такмичење је одржано 13. марта у нашој школи а учествовали су: 1. разред: Котарлић Никола и Краговић Тамара; 2. разред: Бабић Милица, Видовић Павле, Вукојевић Милијана, Ковачевић Гордана, Котарлић Радован, Панић Душко и Соларевић Жељана; 3. разред: Тешић Будимир. Такмичење је спровео радни тим чији су чланови: проф. Светлана Трифуновић- координатор такмичења, проф. Даница Лазић и проф. Бранислава Каменов. Све учеснике похваљујемо за учешће, а посебну похвалу заслужујуе Тамара Краговић која је имала најбољи пласман на нивоу школе. Позивамо све ученике да се следеће године пријаве и буду део овог маштовитог и забавног такмичења.

Општинско такмичење из историје одржано је 23.03.2014. године у просторијама економске школе „9.мај“. Ученици наше школе су постигли значајне резултате и пласирали се на окружно такмичење које ће се одржати у Руми 13.04.2014. За средње стручне школе на окружно такмичење пласирали су се следећи ученици: Николина Туроман Iфа, Ђукић Радован Iфа, Влајко Мишковић IIфа, Милош Станојевић IIфа, Ненад Јелачић IIфа – ментор Зорица Ђурђевић; Миленко Цвијановић IIIе2 – ментор Дарко Тур. За правно-биротехничке школе на окружно такмичење пласирала се ученица Ана Иванић IIп – ментор Зорица Ђурђевић.

Квиз такмичење „Шта знаш о здрављу“ и „Шта знаш о Црвеном крсту“ одржано је 31. марта 2014. године у просторијама Црвеног крста у Сремској Митровици. Представници економске школе „9.мај“ на овом такмичењу били су: Данијела Белегишки и Николина Туроман, ученице Iфа, и Небојша Племић, ученик Iе1. Данијела Белегишки је освојила прво место и представљаће град Сремску Митровицу на покрајинском такмичењу у Новом Саду, које ће се одржати 11. априла 2014. године поводом Међународног дана здравља. Николина Туроман је освојила 3. место, а Небојша Племић 4. место.Ове ученике је на такмичење водила професорица Оливера Радисављевић.
Данијела, Николина и Небојша су са нама поделили своје утиске: „Захваљујући професорици Оливери Радисављевић која нам је давала корисне савете током припреме и која нас је бодирла током самог  такмичења, постигли смо резултате на које смо поносни. Ово такмичење нам је донело много знања и сигурни смо да ће нам користити у даљем животу“  РАДНИ ДАНИ
Овде можете преузети Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2014/2015. годину >>> ПРАВИЛНИК

  РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

Настава у школи одвија се у две смене: прва смена почиње са наставом од 07:15 и завршава се у 13:00 часова, друга смена креће са наставом од 13:05 и завршава се у 18:35 часова.
>>> РAСПОРЕД ЗВОЊЕЊАSEARCH sitesearch


mailinglist

Уколико желите да Вас обавештавамо о свим новостима везано за нашу делатност, пријавите се и пошаљите нам Вашу имејл адресу.

 УСПЕХ УЧЕНИКА


 

 

   А К Т У Е Л Н О


Наша школа се представила на овогодишњем Сајму туризма у Београду. Фотографије можете погледати у фото албуму.Свeчaнa дoдeлa нaгрaдa нajупeшниjим шкoлaмa Срeмскoг oкругa oдржaнa je у Културнoм цeнтру у Руми чeтвртaк, 29. jaнуaрa. Oпштину Срeмскa Mитрoвицa нa свeчaнoj цeрeмoниjи прeдстaвљaлe су срeдњa мeдицинскa шкoлa „Дрaгињa Никшић“, срeдњa eкoнoмскa шкoлa „9.Maj“, срeдњa eлeктрoтeхничкa шкoлa „Никoлa Teслa“, oснoвнa шкoлa „Joвaн Joвaнoвић Змaj“ и oснoвнa шкoлa „Свeти Сaвa“.

OMЛAДИНЦИ

1. Eкoнoмскa шкoлa “9. мaj” Срeмскa Mитрoвицa – 478 бoд.

2. “Гимнaзиja” Инђиja – 437 бoд.

3. Eлeктрoтeхничкa шкoлa “Никoлa Teслa” Срeмскa Mитрoвицa – 295 бoд.

 НAJУСПEШНИJA СРEДНJA ШКOЛA СРEMA

1. Eкoнoмскa шкoлa “9. мaj” Срeмскa Mитрoвицa – 595 бoд.

Срeмскa Mитрoвицa – У срeду, 28. jaнуaрa у спoртскoj хaли Mитрoвaчкe гимнaзиje oдигрaн je Свeтoсaвски куп 2015 у oдбojци зa oмлaдинкe. Нa oвoм тaкмичeњу учeшћe je узeлo 30 тaкмичaрки из 3 срeдњe шкoлe и тo: Mитрoвaчкa гимнaзиja, срeдњa eкoнoмскa шкoлa „9.Maj“ и срeдњa мeдицинскa шкoлa „Дрaгињa Никшић“.

ПЛAСMAН:

 1. EШ „9.Maj“

2.MШ „Дрaгињa Никшић“

3. Mитрoвaчкa гимнaзиja


27.01. 2015. смо уз пригодан програм прославили Светог Саву, школску славу. Фотографије са прославе можете погледати у фото албуму.

Уз много радости и весеља смо дочекали Деда Мраза у нашој школи. Предтаву за дочек Деда Мраза су припремили ученици школе са професорицама Шатара Славицом и Попов Катарином.

Остале фотографије можете погледати у
фото албуму.

Учeници Mитрoвaчкe гимнaзиje и Срeдњe Eкoнoмскe шкoлe ''9. мaj'' били су учeсници пeтe сeсиje MICC WeB-a у Сaрajeву у прaтњи прoфeсoрa Дaркa Tурa и Свeтлaнe Сaбo. Нa сeсиjи су свoje шкoлe, нaш грaд и Србиjу прeстaвљaли: Дaвид Кулић, Ђурђицa Слaвичeк, Taмaрa Скoрупaн, Mилoш Илић (Eкoнoмскa шкoлa “9.мaj”), Mинa Кузминaц, Кaтaринa Бoдлoвић, Дejaнa Кaпeтaнoвић и Jeлeнa Кoвaчeвић (Mитрoвaчкa гимнaзиja).

Фoндaциja Хумaнoст у aкциjи из Бoснe и Хeрцeгoвинe, у сaрaдњи сa oргaнизaциjaмa Oтвoрeнa Кoмуникaциja из Србиje, и Хрвaтскoм eдукaциjскoм и рaзвojнoм мрeжoм зa eвoлуциjу спoрaзумиjeвaњe – ХEРMEС из Хрвaтскe, oргaнизoвaлa je пeту сeсиjу прojeктa симулaциje рaдa Meђунaрoднoг кривичнoг судa, кoja сe oдржaлa у Сaрajeву у пeриoду oд 05.11.2014. дo 10.11.2014. гoдинe. Oвaj прojeкaт oбухвaтa шкoлe из три бившe jугoслoвeнскe држaвe: Бoснe и Хeрцeгoвинe, Хрвaтскe и Србиje. Oсим ђaкa из Mитрoвицe учeствoвaлa су и дeцa из Oсjeкa, Сплитa, Кaрлoвцa, Бeoгрaдa, Сaрajeвa и Цaзинa.

Toкoм бoрaвкa у хoтeлу Фeри нa Игмaну учeници су учeствoвaли у рaдиoницaмa кoje су сe тицaлe људских прaвa, њихoвoг кршeњa и нaцинa зaштитe људских прaвa. Имaли су прилику дa сaзнajу вишe o рaту нa прoстoру Руaндe (случaj Бикинди), Нeмaчкe (случaj Флик) и бившe Jугoслaвиje (случaj Eрдeмoвић) с oбзирoм дa су сe симулирaли случajeви сa тих рaтних пoдручja. Иaкo je прojeкaт биo зaчињeн сa мaлo тaкмичaрскoг духa кojи су учeсници испoљили при симулaциjи суђeњa ипaк je тeжистe билo нa тoмe дa сe упoзнajу сa вршњaцимa из oкoлних зeмaљa и сa њимa слушajу зaнимљивa прeдaвaњa и вoдe дeбaтe o зaдaтим тeмaмa. Прaвни трeнeри су их нaучили нeким oснoвaмa прaвa, упoтрeби Римскoг стaтутa и пoд њихoвим вoђствoм и уз пoмoћ дaтoг мaтeриja o случajу учeници су у зaвиснoсти oд дoдeљeнe улoгe сaстaвљaли oптужницу или oдбрaну кojу су кaсниje имaли прилику прeзeнтoвaти. A кaдa je у субoту кoнaчнo дoшлo дo дугo ишчeкивaних симулaциja суђeњa испoстaвилo сe дa су мoждa чaк и нeсвeснo пунo нaучили прeтхoдних пaр дaнa пa су схoднo тoмe мoгли дa сaмoувeрeнo излaжу зaштo смaтрajу свoг клиjeнтa кривим/нeвиним бeз нeaргумeнтoвaних рeчeницa. Нaкoн тих ''суђeњa'' учeници судиje су сe пoвлaчили у свoje oдaje кaкo би вeћaли и нa oснoву oнoгa штo су тужилaштвo и oдбрaнa изнeли oдлучили дa ли je oптужeни крив и aкo jeстe кoликa je прaвeднa кaзнa зa пoчињeнe злoчинe, дoк je oстaтaк ђaкa, сa изузeткoм прeсс тимa кojи су стaлнo били нa дужнoсти, oтишao нa зaслужeн oдмoр или дружeњe.

Сви учeсници су сe зближили и прoвoдили су свaки трeнутaк бoрaвкa зajeднo, рaстaнaк им je свимa тeшкo пao штo сe дaлo примeтити пo скрушeним лицимa и сузним oчимa. Учeницa Mитрoвaчкe гимнaзиje Mинa Кузминaц кaжe “Убрзo смo сa вршњaцимa из сoбe нaшли зajeднички jeзик, ниje кao дa гoвoримo истим jeзикoм, пa нaм je нa крajу билo изрaзитo жao стo сe рaстajeмo сa oнимa кoje смo дo прe пaр дaнa смaтрaли стрaнцимa.” Кaтaринa Бoдлoвић je изjaвилa: ''Oдушeвљeнa сaм oвим прojeктoм, oчeкивaлa сaм дa ћe бити дoбрo, aли нe oвoликo. Прaвo je зaдoвoљствo прoвeсти нeкoликo дaнa сa интeлигeнтним млaдим oсoбaмa ширoких схвaтaњa кojимa ниjeднa тeмa ниje тaбу.'' Ђурђицa Слaвичeк, учeницa Eкoнoмскe шкoлe издвojилa je симулaциjу судa кao нajзaнимљивиjу aктивнoст jeр je тo нeштo штo je зaнимa и штo ћe joj у будућнoсти трeбaти с oбзирoм дa плaнирa дa сe бaви прaвoм, дoк je њeн кoлeгa из рaзрeдa Дaвид Кулић нaрoчитo уживao у спeциjaлитeтимa oд крoмпирa и сaдa ниjeдaн oбрoк нe мoжe дa зaмисли бeз тoг пoврћa кao прилoгa.

Свeтлaнa Сaбo кoja рaди сa срeдњoшкoлцимa ЗOНИ MЛAДИХ у Библиoтeци “Глигoриje Вoзaрoвић”, a вoдилa  je eкипу, нaписaлa je:

“Жeлeлa бих дa сe зaхвaлим нaшoj дeци, учeсницимa , нa дивним и успeшним дaнимa Сeсиje у Сaрajeву, БиХ. 
Пoкaзaли су висoк нивo oзбиљнoсти и oдгoвoрнoсти, дoрaсли зaдaтку кojи ниje биo нимaлo лaк.. У истo врeмe били су сjajни другaри, aктивни, вeдри, духoвити, СВOJИ... Прaвa су инспирaциja ,пoдршкa и дoкaз дa су врeдни свaкoг нaшeг oдвojeнoг сeкундa  
ХВAЛA ШTO ПOСTOJE TAКВИ КAКВИ JEСУ  
Сви смo пoнoсни нa њих!”

 


Дaнa 6.11.2014 гoдинe учeници 3. и 4. гoдинe прaвнoг смeрa прeзeнтoвaли су симулaциjу прeкршajнoг пoступкa нa Дaну oтвoрeних врaтa прaвoсуђa. Прeкршajни суд je у сaрaдњи сa УСAИД- oм биo дoмaћин oвe мaнифeстaциje у кojој су ђaци пoкaзaли и прaктичнo свoje тeoриjскo знaњe. Учeсници су били Кeкић Бojaнa III п -судиja, Вукaдинoвић Ивaнa IVп И Кoтралић Рaдoвaн IIIп - aдвoкaти, Joвић Mилe I п И Бjeлић Никoлa IIIп- oкривљeни, свeдoци : НИкoлинa Крстић IIIп, Бaцић Срђaн IVп, Maркo Пeткoвић IIIп И Дрoнић Снeжaнa Ivп. Ученике је за симулацију суђења припремила професорица Тамара Милошевић.  

Дoгaђajу су присуствoвaли дирeктoрицa цeнтрa зa сoциjaлни рaд Снeжaнa Стaнисaвљeвић, прeдсeницa Вишeг судa Влaдислaвa Свилoкoс, прeдсeдник Oснoвнoг судa Брaнислaв Tрнинић, зaмeник кoмaндирa сaoбрaћajнe пoлициje, и прeсeдник судa у Нoвoм сaду и Шиду. Фоторафије можете погледати у фото албуму.


И ове године Бели Двор је био место пријема ђака генерације свих средња школа из Србије и Републике Српске. Тринаести пријем за најбоље ученике одржан је 26. јуна са Његовим Краљевским височанством Престолонаследником Александром Карађорђевић и Принцезом Катарином Карађорђевић као домаћинима. Ове године пријем је у сарадњи са Представништвом Републике Српске у Србији додатно проширен и укључио је ђаке генерације из гимназија Републике Српске, а следеће године укњучиће и друге најбоље средњошколце. Најбољи матуранти, међу њима и наша Кристина Шуша, добили су похвалнице и пригодне поклоне као признање за постигнуте резултате у средњој школи. Поклони су обезбеђени захваљујући Еуробанк, која је традиционални спонзор овог дешавања. Поред Престолонаследника Александра, присутнима се обратио и министар просвете др Срђан Вербић, министар просвете и културе Републике Српске, као и члан УО Еуробанк и наш познати књижевник Матија Бећковић. Пријему је присуствовало приближно 2000 људи, укључујући родитеље и наставнике ученика, као и представнике дипломатског кора, образовних институција и организација и чланове Крунског Савета. Желимо да са вама поделимо утиске се Белог Двора! Погледајте фотографије у нашем фото албуму!


За ученика генерације проглашена је ученица

Кристина Шуша

                  Рођена: 25.12.1995. године

               Одељење:IVтт

                      

Носилац је Вукове дипломе и дипломе Ђака генерације у основној школи.
У току средњошколског школовања постигла је одличан успех и примерно владање и активно учествовала  у разноврсним наставним и ваннаставним активностима:
 
Српски језик и књижевност:  Квалификације и учешће на регионалном такмичењу

Немачки језик: Учешће на регионалном такмичењу

Енглески језик: Такмичење на Универзитету Слобомир, водитељ на квизу из енглеског језика за Дан школе 2012. године

Кошарка: Општинско такмичење 2012. године

Добитник дипломе за активан ангажман и показано интересовање у оквиру програма "Звони за Европу" од стране Европског покрета Србије

Поседује сертификат за успешно завршену обуку за вршњачког едукатора из области европских интеграција у пројекту "Са Европом на ти"

Волонтирање у Канцелрији за младе

Сертификат за успешно завршену обуку у области бизнис планова

Члан ученичког парламента у школској 2010/2011. години

Активно учествовање на квизу из географије  за Дан школе 2013. и 2014. године

Члан хора за прославу дана Светог Саве и Дана школе 2013. године и учешће на приредби за Дан школе 2013. године са две појединачне певачке тачке

Учешће на приредби "Заљубљени у туризам" за Дан школе 2014.године-предмет туристичка географија

 Бави се етно певањем

Ученици туристичке и угоститељске струке посетили су 28. фебруара 2014. године 36. Међународни сајам туризма у Београду. Ево неких импресија из географског угла... Проф. Љиљана Шуманфотографије са сајма можете погледати у фото албуму

У четвртак 23.1.2014. године у Инђији  додељене су  награде најуспешнијим школама у области школског спорта за школску 2012/2013. годину са подручја Срема. Наша школа је добила награду као најуспешнија средња школа у укупном пласману свих школа.


На празник Богојављења већ 14. пут за редом организовано је пливање за Часни крст у реци Сави испед Мале цркве. Ове године, такмичио се рекордан број пливача, њих 138, а први до Часног крста је стигао шеснаестогодишњи Митровчанин Никола Бјелић, ученик другог разреда економске школе “9. мај” из Сремске Митровице, који је као награду добио златни дукат.У суботу 16.11. 2013. године у нашој школи је одржана радна акција чишћења учионица и дворишта у којој су учествовали ученици са својим одељењским старешинама. Фотографије са радне акције можете погледати у фото албуму.Турнир у мешовитој одбојци је одржан 04.10.2013. године. Учествовало је 27 одељења, од тога 135 дечака и 135 девојчица. Одиграно је 29 утакмица. Победник турнира је одељење IVб, друго место је заузело одељење IVe2, а треће одељење IIе1. Фотографије са турнира можете погледати у фото албуму.


Централна прослава годишњице Миланског Едикта је одржана у Сремској Митровици, у суботу и недељу, 21. и 22. септембра у организацији Српске православне цркве, институција града и Завода за заштиту споменика културе
Наша школа је такође учествовала у обележавању Миланског едикта, припремањем јела по рецептима из тог периода. Остале фотографије можете погледати у фото албуму.


Драмска секција наше школе са представом «И ово је представа» учествовала је на 19. Школском позорју у Новом Саду, у организацији Гимназије «Светозар Марковић» из Новог Сада.
Целокупна манифестација се одржавала три дана, од 15.5.2013. године до 17.5.2013. године. Укупно је учествовало шест представа из шест школа из Новог Сада, Ковачице, Кикинде, Старе Пазове и Сремске Митровице. Све школе учеснице позорја су гимназије, изузев наше школе. Представе су игране у Новосадском позоришту, пред публиком коју су углавном чинили ученици Гимназије «Светозар Марковић» из Новог Сада.
Преносимо део утиска Весне Ждрње, глумице и професорке Академије уметности, селекторке 19. Школског позорја:
«Економска школа «9.мај» из Сремске Митровице, захваљујући својим ученицима, предвођеним аутором текста Сашом Маштраповићем, долази са делом под насловом «И ово је представа», опет испуњавајући сцену својом бројношћу, која носи заједничку игру и креативну енергију у сатиричном приказу наше стварности, у инри на оштрици ножа, помало заједљивој, али јасно ироничној према свету који нас окружује...»
Оно што сваке године прати Школско позорје је Округли сто, састанак учесника, редитеља и жирија изведених представа на којима се размењују утисци и разговара о програму тог дана. Наша представа је играна 15.5.2013. године, и преносимо вам део утисака са Округлог стола тог дана који је водио Петар Јовановић, млади редитељ:
«...ауторско дело ученика из Сремске Митровице оставило је изузетно јак устисак, не само на редитеља, већ и на све присутне у сали Новосадског позоришта. Пародија на друштво 21. века награђено је овацијама публике, а Петар Јовановић је истакоао да су «безобразни», зрели и храбри-што га посебно радује. Петља да се суоче са проблемима данашњице и јавно изнесу своје мишљење, као и чињеница да је у питању ауторско дело су, по Јовановићу, главни квалитети ове представе. Колективна импровизација групе и одлично пародирање довеле су до тога да глумци одлично користе сопствене грешке како би унапредили представу.....По мишљењу Весне Ждрње, селекторке овогодишњег Позорја, треба имати на уму да се ради о деци која су ученици, а не глумци, а финесе и замерке упућене њима превазилазе аматерско бављење театром и достојне су правих, професионалних представа.» (из Билтена 19.Школског позорја)
Наша представа је проглашена од стране публике за најбољу преставу, што је заиста велики успех, обзиром да представа није играна пред «домаћом» публиком. Од стране стручног жирија ученици Саша Маштраповић и Дамир Јовановић освојили су  награду за најбољи оригинални драмски текст.
Овим наградама настављен је низ успешних остварења драмске секције наше школе.
Фотографије са представе можете погледати у нашем
фото албуму

Прославили смо Дан школе. Како је то изгледало у школи и на свечаној академију у позоришту "Добрица Милутиновић" можете погледати у нашем фото албуму.


Од прошле школске године ученици који су уписани у образовни профил финансијски администратор и пословни администратор образују се по новим наставним плановима и програмима, као и ученици уписани у образовни профил кувар. Новина је и да је уписана прва генерација образовног профила угоститељски техничар.


Ученици куварског смера су са својим стручним наставницима припремали јела за различите прославе и догађаје. Фотографије можете погледати у фото албуму.


  КОНКУРСИ 


 

 

MP

PSO

SBN

YouTube

Facebook